Miratim i shpejtë

Shmangni procedurat e tejzgjatura të aplikimeve për kredi. Procedura e qirasë financiare miratohet brenda 24 orëve, gjë që ju mundëson përdorimin e asetit që kërkoni të blini, brenda 48 orëve.

Pa kufizime në zgjedhje

Një nga pikat e forta të kompanisë është fleksibiliteti në përmbushjen e kërkesave të klientit, pa marrë parasysh llojin e automjetit apo pajisjes që kërkohet të financohet.

Pa limit vlere financimi

Landeslease nuk ka limit financimi bazuar në vlerën e pajisjes apo automjetit që dëshirohet të blihet.

Afati i gjatë i financimit

Kohëzgjatja e financimit arrin deri në 5 vjet për automjetet ndërsa për mjetet e punës deri në 7 vjet.

Pa kolateral shtesë

Landeslease u jep mundësi financimi të gjithë klientëve që kanë nevojë, pa kërkuar kolateral ose garanci shtesë duke qenë se garanci është vetë automjeti apo pajisja e financuar.

Për bizneset & individët

Landeslease ofron të gjitha shërbimet dhe produktet e saj, si për kompanitë e mëdha dhe të vogla, ashtu edhe për individët.

Optimizim tatimor

Faturimi i kësteve të qirasë financiare bëhet nëpërmjet faturave tatimore (përfshirë TVSH), gjë që bën të mundur optimizimin e investimit nga ana tatimore.

Investim minimal

Investimi nga ana juaj është minimal. Zakonisht nevojitet vetëm 20% e vlerës së asetit që kërkoni të blini për të përfituar nga përdorimi i tij. Kjo ju mundëson ju apo kompanisë tuaj përdorimin e likuiditetit të kompanisë për nevojat e përditshme.

Këste fikse

Likuidim me këste të barabarta gjatë gjithë periudhës së financimit, që mund të variojë nga 12 – 72 muaj. Kjo mundëson këste të ulta dhe lehtëson cash-flow e kompanisë suaj.