Kushte të përgjithshme për financim

Monedha
Euro
Financimi
Deri në 80% të çmimit të blerjes
Interesi
Euribor 12M + 5.5% p.a. (Min. 6.5%)
Kohëzgjatja
Nga 12 deri në 60 muaj
Skeduli i shlyerjes
Pagesa të barabarta mujore të përbëra nga principali dhe interesi

Komisione

Komision administrimi
1.5% e vlerës së financimit.
Komision për mbyllje të parakohshme
5% (pesë përqind) mbi shumën e mbetur/të papaguar në vitin e parë dhe
2% (dy përqind) mbi shumën e mbetur/të papaguar pas vitit të parë.
Komision Shërbimi pas miratimit
50 Euro për çdo mjet

Kamatëvonesa

Kamatëvonesa për vonesa në pagesë
5% e shumës për t’u paguar për vonesa <30 ditë kalendarike dhe 0.1% e shumës për t’u paguar për vonesa >30 ditë kalendarike (aplikohet duke filluar nga dita e 31-të)