Automjete transporti

1. Autobusë
2. Autovetura
3. Automjete komerciale
të llojeve të ndryshme
4. Trailera

Makineri lëvizëse

1. Pirune (vetëshkarkues)
2. Kamionë transportues
3. Vinça të madhësive dhe
tonazheve të ndryshme

Makineri ndërtimi

1. Ekskavatorë
2. Betonierë
3. Buldozera

DOKUMENTET E KËRKUARA

Dokumente
të përgjithshme:

Kërkesa për qira financiare
Formulari i aplikimit
Oferta nga shitësi për asetin që kërkohet financim
Fotokopje pasaporte/ID të personit të autorizuar
Përshkrim i aktivitetit

Dokumente
ligjore:

Ekstrakti më i fundit nga QKR
Statuti i kompanisë
Akti i themelimit
NIPT
Vendimi i asamblesë së ortakëve për miratimin e marrjes së qirasë financiare si dhe autorizimin e personit(ve) kompetent(ë).

Dokumente
financiare:

Bilanci për dy vitet e fundit
Deklarimi i të ardhurave për vitin aktual (FDP)
Kontrata e bashkëpunimit