Specialist Administruese e Kontratave, Departamenti Risku

 

Qellimi i Pergjithshem i Punes: Permbushjen ne kohe dhe ne cilesine e duhur detyrat dhe pergjegjesite e percaktuara, duke siguruar ecuri sa me performuese si ndaj institucionit dhe ndaj klienteve, si edhe ne menyre qe te kryhet puna me perpikmeri. Te siguroje permbushjen e standarteve, politikave dhe procedurave dhe ndjekjen/asistimin e organizimit te aktivitetit te departamentit te Riskut.

Pergjegjesite kryesore perfshijne:

 

 1. Kryen administrimin, arkivimin dhe perditesimin e gjendjes te kontratave.
 2. Miremban arkiven dhe dokumentacion e dosjeve,
 3. Monitoron dhe arkivon dokumentacioney fizik dhe elektronik te lidhura  me financimet.
 4. Administron dhe monitoron procesin e sigurimeve per financimet, perfshire mirembajtjen e dosjet fizike/elektronike, etj
 5. Kryen dhe ndjek regjsitrimet dhe raportimet mujore te Dep.Riskut.
 6. Kryen,monitoron dhe trajton te gjithe komunikimet mbi kerkesat, njoftime per klientet te lidhura me sigurimet.
 7. Ndjek arshivimin e dokumentacioneve hyrese/dalese te shkresave sebashku shperndarjen fizike dhe njoftimet perkatese.
 8. Ndjek dhe administron dokumentacionit ne perfundim te marredhenies kontraktuale,
 9. Te miremenaxhoje marredheniet dhe komunikimet me klientet dhe palet e treta.
 10. Te kryeje, permbushe dhe miremenaxhoje te gjithe detyrat e ndervarura me Dep.Riskut.

Kualifikimet/Eksperienca e kerkuar:

 • Diplome universitare preferueshme ne ekonomi ose fusha te lidhur me te.
 • Eksperience e meparshme pune, preferueshme ne sektorin bankar dhe/ose subjekte financiare jo banka per te pakten 1 vit.

Aftesi te tjera:

 • Aftesi te mira prezantimi me goje dhe shkrim.
 • Te kete aftesi te degjoje klientin dhe te kuptoje nevojat e tij.
 • Njohuri kompjuterike te mira Office, Excel, Word
 • Tipare personale: Iniciative dhe pergjegjesi, i afte te punoje ne grup dhe ne menyre individuale, te kete aftesi te mira komunikimi dhe menaxhimi, njohuri te mira te fushes dhe deshire per zhvillim te metejshem, te jete kerkues etj

Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen. Kandidatet mund t’i nenshtrohen nje testi profesional.

Personat e interesuar duhet te dergojne brenda dates 18 Gusht 2023:

 • Leter “Shprehje Interesi” per Pozicionin
 • CV
 • Diplome dhe liste notash
 • Leter reference ose kontakte nga punedhenes te meparshem

ne njeren nga adresat e meposhtme:

Landeslease sha

Rr. Mine Peza, Ndertesa 8, Tirane, Albania.

Tirane

ose

E-mail: info@landeslease-al.com

Landeslease sh.a. deklaron se i perpunon te dhenat personale te aplikanteve mbeshtetur ne Ligjin Nr. 9887, date 10.3.2008, “Per mbrojtjen e te dhenave personale” dhe Udhezimin Nr.42 date 22.07.2014 “Per perpunimin e te dhenave personale te kandidateve per pune”. Te dhenat personale te aplikanteve jane kryesisht te dhenat e deklaruara nga ata vete ne CV-ve te tyre, gjithashtu dhe te dhenat e marra nga dokumentet e tjera te paraqitura nga ata.

Landeslease sh.a. ka marre masat organizative dhe teknike te nevojshme me qellim per te garantuar sigurine e te dhenave personale qe perpunon. Vetem personeli i autorizuar ka akses ne te dhenat personale qe perpunon Landeslease sh.a. dhe ky personel ka per detyre te ruaje konfidencialitetin e te dhenave sensitive.

Individet qe aplikojne prane Landeslease sh.a. pranojne dhe jane ne dijeni se te dhenat e tyre personale do te perpunohen siç pershkruhet me siper.

Aplikantet kane te drejte te kerkojne korrigjimin ose fshirjen e te dhenave personale te tyre. Per te ushtruar kete te drejte ata duhet te kontaktojne ne info@landeslease-al.com.