Specialist Analist Kredie

 

Qellimi i Pergjithshem i Punes: Krijimi dhe zhvillimi i nje portofoli cilesor me kliente biznesi/retail, te siguroje permbushjen ne kohe dhe ne cilesine e duhur te analizave dhe te vleresimin e riskut, duke iu ofruar sherbimet dhe keshillim financiar. Te siguroje permbushjen e standarteve, politikave dhe procedurave dhe ndjekjen/asistimin e organizimit te aktivitetit te departamentit te Riskut. Permiresimi i Shitjeve ne teresi dhe realizimin e objektivave te vena ne fushen e biznesit.

Pergjegjesite kryesore perfshijne:

 1. Kryerjen e analizave financiare per kliente te rinj dhe ekzistues ne menyre qe te minimizohet risku kreditor kundrejt institucionit me pergjegjesi, dhe te siguroje vleresim profesional lidhur me cilesine dhe sigurine e aplikacionit kreditor.
 2. Identifikimin e klienteve potenciale dhe ruajtja e nje portofoli kreditor sa me cilesor.
 3. Vleresimin e plote te riskut te aplikimeve per financim ne perputhje me kerkesat dhe procedurat.
 4. Rishikim i analizave kreditore te klienteve qe kane ne portofol minimumi nje here ne vit.
 5. Kryerjen dhe ndjekjen e plote te procesit te financimit deri ne maturimin, si rregjistrim ne sistem, dosjet fizike, etj., ne perputhje me procedurat ne fuqi.
 6. Administrimin dhe monitorimin te portofolit te financimeve deri ne maturim.
 7. Permiresimin e sherbimit kundrejt biznesit ne ato raste ku eshte e nevojshme ne menyre qe klientet te gjejne nje sherbim cilesor dhe te pranueshem.
 8. Kryen dhe ndjek procesin e plote te lidhur me siguracionet.
 9. Sigurimin e nje sherbimi cilesor ndaj klienteve te institucionit.

Kualifikimet/Eksperienca e kerkuar:

 • Diplome universitare ne ekonomi ose fusha te lidhur me te.
 • Eksperience e meparshme pune, preferueshme ne sektorin bankar dhe/ose subjekte financiare jo banka per te pakten 1 vit.

Aftesi te tjera:

 • Te kete aftesi te degjoje klientin dhe te kuptoje nevojat e tij financiare.
 • Te doje te mesoje dhe te jete kurioz.
 • Te kete gjykim kritik dhe te analizoje informacionin qe merr nga tregu dhe klienti.
 • Te marre pergjegjesi persiper dhe te jete ne gjendje te beje propozime individuale kreditore.
 • Perdorim shume te mire te programeve te paketes Office, Excel, Word, etj.

Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen. Kandidatet mund t’i nenshtrohen nje testi profesional.

Personat e interesuar duhet te dergojne brenda dates 17 Tetor 2020:

 • Leter “Shprehje Interesi” per Pozicionin
 • CV
 • Diplome dhe liste notash
 • Leter reference ose kontakte nga punedhenes te meparshem

ne njeren nga adresat e meposhtme:

Landeslease sha

Rr. Mine Peza, Ndertesa 8, Tirane, Albania.

Tirane

ose

E-mail: info@landeslease-al.com

Landeslease sh.a. deklaron se i perpunon te dhenat personale te aplikanteve mbeshtetur ne Ligjin Nr. 9887, date 10.3.2008, “Per mbrojtjen e te dhenave personale” dhe Udhezimin Nr.42 date 22.07.2014 “Per perpunimin e te dhenave personale te kandidateve per pune”. Te dhenat personale te aplikanteve jane kryesisht te dhenat e deklaruara nga ata vete ne CV-ve te tyre, gjithashtu dhe te dhenat e marra nga dokumentet e tjera te paraqitura nga ata.

Landeslease sh.a. ka marre masat organizative dhe teknike te nevojshme me qellim per te garantuar sigurine e te dhenave personale qe perpunon. Vetem personeli i autorizuar ka akses ne te dhenat personale qe perpunon Landeslease sh.a. dhe ky personel ka per detyre te ruaje konfidencialitetin e te dhenave sensitive.

Individet qe aplikojne prane Landeslease sh.a. pranojne dhe jane ne dijeni se te dhenat e tyre personale do te perpunohen siç pershkruhet me siper.

Aplikantet kane te drejte te kerkojne korrigjimin ose fshirjen e te dhenave personale te tyre. Per te ushtruar kete te drejte ata duhet te kontaktojne ne info@landeslease-al.com.