Dokumentet e nevojshme për aplikim:

Kërkesa për qira financiare
Formulari i aplikimit
Oferta nga shitësi
Vërtetim page
Lëvizjet e llogarisë në bankën ku ju kalon paga
Vërtetim i të ardhurave familjare (sipas rasteve)
Certifikatë familjare
Fotokopje pasaporte
Fotokopje patente
Kopje e faturës së energjisë elektrike

Landeslease mundëson financimin e të gjitha llojeve të ndryshme të autoveturave, në bashkëpunim me të gjithë koncesionarët që operojnë në tregun shqiptar, duke iu përshtatur më mirë kërkesave të klientëve të saj.

Për makinat e reja, kohëzgjatja e financimit varion nga 12 deri në 60 muaj.
Për makinat e përdorura, kohëzgjatja e financimit mund të arrijë deri në 48 muaj.

Bashkëpunimi me kompanitë më të mëdha të sigurimit në Shqipëri, duke bërë të mundur që për çdo dëm që mund të pësojë aseti, të përgjigjet kompania e sigurimit. (kompania e sigurimit zgjidhet nga Landeslease).